Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2022 - 08 - 17

Informacinis pranešimas apie pradedamos rengti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) planavimo procesą

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau -  Departamentas) informuoja apie pradedamą rengti valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planų) (toliau – TINP planavimo schema).
 
Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. Nr. 1204 nutarimas “Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo pradžios ir planavimo tikslų”.
 
Planavimo tikslai:
  1. atsižvelgiant į Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“, sprendinius ir įvertinus esamą teisinį reglamentavimą, kultūros ir gamtos vertybių išsidėstymą, poreikį išsaugoti jas ir galimybes plėtoti veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke, peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti Trakų istorinio nacionalinio parko ribas, funkcinio prioriteto zonas ir jų ribas, numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę;
  2. įvertinus poreikį ir galimybes sumažinti neigiamą veiklos poveikį Trakų istoriniam nacionaliniam parkui, nustatyti šio parko buferinės apsaugos zonos ribas, numatyti šioje zonoje priemones, mažinančias galimą neigiamą veiklos poveikį Trakų istorinio nacionalinio parko aplinkai ir jame saugomoms kultūros ir gamtos vertybėms;
  3. nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones jose, kultūros ir gamtos vertybių apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, Trakų senamiesčio ir kitų kultūros paveldo vietovių, esančių Trakų istoriniame nacionaliniame parke, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones.
Planavimo lygmuo: Valstybės.
 
Planavimo organizatorius:
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, LT – 09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. [email protected]  interneto svetainė https://kpd.lt
 
 
Planų rengėjas: bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 
Planavimo darbų programa: Su planavimo schemos rengimo planavimo darbų programa galima susipažinti čia.
 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui, kurią atlikus bus nuspręsta privaloma ar neprivaloma atlikti TINP planavimo schemos SPAV.

 

Pasiūlymus dėl TINP planavimo schemos planavimo organizatoriui galima teikti raštu bei el. paštu planavimo organizatoriui - Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g., LT – 09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. [email protected]  ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.: S-NC-79-22745, reg. Nr. REG238070) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki planavimo proceso baigiamojo etapo viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
 
Informacija apie parengtą TINP planavimo schemą (numatomas planavimo laikotarpis iki 3 metų) ir susipažinimą su jos sprendiniais bus paskelbta teisės aktais numatyta tvarka.
 
 
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 08 - 30

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas