Titulinis
Bendradarbiavimas su UNESCO

Bendradarbiavimas su UNESCO

UNESCO (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, įkurta Jungtinių Tautų Organizacijos 1945 metais, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų srityse. Organizacijos tikslas – sukurti sąlygas atviram ir nuoširdžiam tarpkultūriniam dialogui, paremtam pagarba bendrosioms vertybėms ir kiekvienos kultūros bei civilizacijos išskirtinumui. Lietuvos Respublika į UNESCO priimta 1991 m. spalio 7 dieną.

Viena iš pagrindinių UNESCO funkcijų - paveldo išsaugojimas ateities kartoms. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis nacionalinių ir pasaulio kultūros bei gamtos paveldo vertybių apsaugą bei jų valdymą - Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencija (toliau – Pasaulio paveldo konvencija), priimta 1972 m. Paryžiuje. Lietuvos Respublika prie šios Konvencijos prisijungė 1992 metais.

Pasaulio paveldo konvencija, reglamentuoja Pasaulio paveldo komiteto (toliau – Komitetas) darbą, nustato kultūros ir gamtos paveldo objektų ir vietovių įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą arba į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą tvarką, aptaria bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir nacionalinėmis valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, Pasaulio paveldo fondo veiklą ir tarptautinės paramos sąlygas bei tvarką. Komitetas yra atsakingas už sprendimų, susijusių su Pasaulio paveldo konvencija, įgyvendinimą. Politinius Komiteto sprendimus įgyvendina Pasaulio paveldo centras.

1977 m. pirmojoje Komiteto sesijoje patvirtintos Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairės (2005 m. redakcija lietuvių kalba; Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2012 m. redakcija anglų kalba). Šios gairės yra nuolat peržiūrimos ir atnaujinamos, kad į jas būtų įtraukti naujausi Komiteto sprendimai.

2001 m. lapkričio 2 d. UNESCO priėmė Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją. Šios konvencijos esmė – saugoti povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje (in situ) ir neleisti jo eksploatuoti komerciniais tikslais. Lietuvos Respublika šią konvenciją ratifikavo 2006 m. birželio 12 d. (įstatymas), įsigaliojo 2009 m. sausio 2 d. (pranešimas).

Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, kurio deleguotas atstovas – direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis.

Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo klausimais valstybėms narėms pataria Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių Mokslinis ir techninis patariamasis komitetas (toliau - Komitetas). Šiame Komitete Lietuvai 2009-2019 metais atstovavo prof. Vladas Žulkus, kuris pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus, yra Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvos archeologijos draugijos narys, Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės Povandeninio kultūros paveldo darbo grupės narys.
 
Prof. Vlado Žulkaus parengė straipsnį (anglų k.), kuriame aptariamas UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje (sąvokos, teisės aktai ir praktiniai pavyzdžiai). Straipsnis pristatytas 5-ajame Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forume, vykusiame 2013 m. rugsėjo 18-20 d. Taline (Estija).
 

2018 m. lapkričio 30 d. Vilniuje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos iniciatyva pasirašyta tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis dėl Povandeninio kultūros paveldo apsaugos. Sutarties šalys: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos transporto saugos administracija.

 

Sutarties tikslas – efektyviai bendradarbiauti saugant povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje Lietuvos teritorijos vandenyse Baltijos jūroje bei įgyvendinant UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatas Lietuvoje. 

 

Sutartyje numatyta, kad, kad institucijos pagal kompetenciją aktyviai bendradarbiaus, siekiant užtikrinti povandeninio kultūros paveldo apsaugą, perduoti šį paveldą ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti, kartu užkertant kelią nesankcionuotai veiklai bei neteisėtam naudojimui siekiant pasipelnyti. Tai atitinka UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos esminę nuostatą – saugoti povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje (in situ) ir neleisti jo eksploatuoti komerciniais tikslais.

 

Daugiau informacijos:
UNESCO veikla: http://whc.unesco.org/
UNESCO Povandeninis kultūros paveldas (anglų k.)
Veiklų, susijusių su Povandeninio kultūros paveldo konvencija, vadovas
UNESCO vertybių Lietuvoje išskirtinės visuotinės vertės aprašai

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas