Titulinis
Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos priemonės ir jų vykdymas

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. birželio 30 d. Įsakymo Nr. Į-129 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017-2018 metų korupcijos prevencijos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo

Kultūros ministro 2015-06-26 įsakymas Nr. ĮV-455 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kovos su korupcija 2017-2018 metų priemonių planas

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

Informacija ruošiama

 

Korupcijos rizikos analizė

Informacija ruošiama

 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacija ruošiama

 

Informacijos apie asmenis surinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (KPĮ), Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surenka informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje ir pateikia į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui.


Tokiais atvejais STT surenka KPĮ 9 straipsnio 2 dalyje įvardytą informaciją: apie asmens teistumą; procese dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos asmens atžvilgiu priimtus nuosprendžius ar nutartis, kuriais baudžiamoji byla jam buvo nutraukta arba asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės; asmeniui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, taip pat priimtus procesinius sprendimus šiose bylose; asmens atžvilgiu taikomas ar taikytas organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemones pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą ir kitą informaciją.

 

Informacija renkama ir teikiama KPĮ 9 ir 91 straipsniuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

 

Tokios informacijos surinkimo tikslas – įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne.

 

Jei KPĮ nustatyta tvarka STT surenka informaciją apie Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (Departamentas) į pareigas priimamus Departamento direktoriaus pavaduotoją, kanclerį, skyrių vedėjus, Kultūros paveldo centro direktorių, ji pateikiama Departamento direktoriui.

 

Antikorupcinės aplinkos kūrimas, kita informacija

Informacija ruošiama

 

Praneškite apie korupciją

Jeigu susidūrėte su korupcija, praneškite apie tai:

Specialiųjų tyrimų tarnybai

telefonu (8 5) 2663333, el. p. [email protected]

Informacija Specialiųjų tyrimų tarnybos tinklapyje https://stt.lt/  

 

Pranešimai apie Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (Departamentas) galbūt rengiamus, padarytus arba daromus pažeidimus gali būti teikiami vidiniu Departamento informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu.

Galimybė vidiniu kanalu pranešti apie pažeidimą užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su Departamentu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.):

1. tiesiogiai atvykęs į Departamentą (Šnipiškių g. 3, 9309 Vilnius);

2. atsiųsdamas pranešimą adresu: Šnipiškių g. 3, 9309 Vilnius, paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Departamento pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

3. atsiųsti informaciją Departamento elektroninio pašto adresu [email protected]

 

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236  straipsnyje.

 

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (Departamentas) atsakingi:

Departamento Vidaus kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Povilas Mečkovskis, tel. 8 (5) 272 41 13, mob. tel. 8 607 90329, el. p. [email protected]

Departamento Vidaus kontrolės ir prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Šapalas, tel. 8 343 552 46, el. p. [email protected]

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas