SKIRSNEMUNĖS ŠV. JURGIO BAŽNYČIOS VARGONAI


Po Skirsnemunės bažnyčios skliautais skambantys Panevėžio meistro M. Masalskio XX a. pradžioje pagaminti balaniniai vargonai turi 2 manualus, pedalus ir 20 balsų.
Vargonų klaviatūrų ir registrų traktūra mechaninė, oro skirstymo dėžės – kėgelinės. Dūmimo sistema labai panaši į Pumpėnų bažnyčios vargonų: trejos pleištinės dumplės – dumtuvai ir vienas didelis lygiagrečių klosčių pagrindinis rezervuaras.
Instrumento įspūdingumą ir neogotikos stiliaus didingumą išryškina stilingas vargonų prospektas. Šiais vargonais vargonavo kompozitorius Stasys Šimkus.

Informacija parengta pagal dr. Girėno Povilionio straipsnių duomenis

DIDKIEMIO ŠV. ANGELŲ SARGŲ BAŽNYČIOS VARGONAI


Vargonai vietinio amatininko sumeistrauti apie 1860 m. XX a. pr. vargonai buvo iš pagrindų perstatyti. Šis instrumentas turi vieną manualinę klaviatūrą ir 13 registrų. Iki šių dienų išliko 10 registrų traukių, iš kurių veikia tik 8. Senoji klaviatūra laikui bėgant susidėvėjo ir XX a. buvo pakeista nauja. Instrumentas yra artimas romantizmo stiliui. Iki šių dienų išliko originalios oro skirstymo dėžės, medinės sklendinės sistemos padarytos iš ąžuolo, pušies ir beržo. Ant jų stovintys metaliniai vamzdžiai gana primityvūs, beveik visi padaryti XX a. pr., o mediniai – autentiški, iš XIX a. vidurio. Nėra išlikusių autentiškų, kojomis dumiamų, pleišto formos dumplių. XX a. jas pakeitė naujos, o greta primontuotas elektrinis oro pūstuvas, kuris padėjo išsivaduoti dumpliuotojams nuo sunkaus kojų darbo.
Didkiemio bažnyčios vargonų fasadas – elektrinis, neturintis aiškaus ir konkretaus stiliaus.

TŪBINIŲ DIEVO APVAIZDOS BAŽNYČIOS VARGONAI


Tūbinių bažnyčios vargonai sukurti XIX a. pradžioje. Tačiau vargonų prospekte ir instrumente atsispindi vėlyvasis barokas. Instrumento traktūra visiškai mechaninė, balaninė. Instrumentas turi vieną oro skirstymo dėžę, medinės sklendinės sistemos padarytos iš ąžuolo, pušies ir beržo. Išliko dvejos originalios pleišto formos dumplės. Jos dviem aukštais sumontuotos už vargonų nugaros.
Šiandien instrumentą sudaro vienas manualas, 9 registrai, iš kurių 4 neveikiantys (neišliko vamzdžiai). Vargonų prospektas nedidelis, apie 2,5 m. aukščio, sudarytas iš trijų į priekį išsikišusių bokštelių ir dviejų tarpinių laukelių. Tai XIX a. pradžios kūrinys, tačiau jo struktūra dar vėlyvojo baroko ir rokoko stiliaus. Prospektas neturi vargonams būdingų ornamentuotų medžio drožinių. Visose penkiose langeliuose stovi autentiški alavinės ir švininės skardos registro Principal 4’vamzdžiai. Šis instrumentas buvo keletą kartų perdarytas.

TENENIŲ ŠV. BARBOROS BAŽNYČIOS VARGONAI


1844 m. vargonai atkelti į Tenenių bažnyčią ir perstatyti: iš dviejų vargonų buvo sumontuoti vieni. XX a. pr. vargonai buvo dar kartą perstatyti: pridėta pedalų klaviatūra su savarankišku vamzdynu, pakeista manualinė klaviatūra, registrų rankenos bei perdaryta visa griežykla. Vargonai turi vieną manualą, pedalus ir 13 balsų. Vargonų vamzdynas ir dumplės yra išlikusios autentiškos, originalios išliko dvi sklendinės oro dėžes. Dumples oru aprūpina du pleištiniai oro semtuvai, dumiami viena rankine svirtimi. Yra elektrinis oro pūstuvas.
Vargonų prospektas paprastas, simetriškas, su klasicizmo bruožais. Pagrindinę vieno tarpsnio dalį sudaro trys bokštai ir dvi tarpinės plotmės. Penkiuose prospekto languose stovi registro Principal 8‘ vamzdžiai. Prospektas neturi jokių papuošimų, išskyrus centrinio bokštelio viršuje baltų debesų fone įkomponuotą Dievo apvaizdos akies simbolį. Pietiniame prospekto šone (kairėje pusėje, žiūrint nuo altoriaus) yra įmontuota griežykla.

PAJŪRIO BAŽNYČIOS VARGONAI


Pajūrio bažnyčioje esantys vargonai gana primityvūs sumeistrauti nežinomo meistro XIX a. pirmoje pusėje. Originalus instrumentas turėjo net 12 registrų, tačiau po keleto radikalių perdarymų ir remontų liko tik 9, iš kurių veikia tik dalis. Originali vargonų traktūra buvo mechaninė, balaninė, oro skirstymo dėžės – sklendinės, ąžuolinės ir pušinės.
Vargonų prospektas klasicizmo stiliaus, vieno tarpsnio, įkomponuotas vienoje linijoje su choro baliustrada. Kompoziciją sudaro trys stačiakampiai bokštai ir du tarpiniai laukeliai. Visose laukeliuose stovi metaliniai registro Principal 4‘ vamzdžiai. Prospekto laukelių apačias ir viršų puošia drožinėtos medinės juostos. Centre įkomponuotas Dievo apvaizdos akies simbolis. Vargonų priekį puošia angelo su išskleistais sparnais skulptūra.

POŽERĖS BAŽNYČIOS VARGONAI


Požerės bažnyčios vargonų istorija siekia XVIII a. pabaigą. Vargonai apie 1900 m. remontuoti, instrumentas buvo praplėstas, įmontuotos kitų XVIII a. vargonų dalys.
Vargonų prospektas rokokinis, vieno tarpsnio, vietinio dailidės darbo. Tokio tipo, dviejų langų, nedidelis vargonų prospektas Lietuvoje yra labai retas. Priekinio plano vargonų prospektas plokščias, langus rėmina įgilintos lizenos, viršuje apjungia analogiškas vingrus karnizas. Prospekto languose įmontuoti alaviniai registro Principal 4‘ bosinės dalies vamzdžiai. Vamzdžių pėdas ir viršūnes puošia C formos ažūrinių drožinių juostos. Prospekto šonus rėmina grakštūs kriauklių ir liepsnelių motyvų sparnai, o viršų vainikuoja dvi didelės C formos riestės, laikančios Dievo apvaizdos akies simbolį.
Vargonai turi 7 registrus, taip pat yra išlikę, tačiau demontuoti, akustinio būgno įrenginio fragmentai. Instrumento traktūra mechaninė, greta stovi dvejos pleištinės dumplės.

LAUKUVOS ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS VARGONAI


1870 m. Laukuvos bažnyčioje buvo pastatyti nauji 12 balsų vargonai. Vargonų prospektas istorizmo stiliaus. Jį sudaro vienas tarpsnis su trimis langais. Pagrindinė prospekto dalis atkartoja cokolinės dalies struktūrinį išlankstymą. Prospekte, plokščio paviršiaus arkiniuose languose, stovi vargonų metalo registrų Principal 8 ir Octave 4‘bosinės dalies vamzdžiai.
Prospekto viršutinę dalį užbaigia platus, laužytas antablementas, kurį remia korintinio orderio piliastrai su paauksuotais kapiteliais. Prospekto šonus, virš antablemento puošia drožinėtos, auksuotos kriauklinių ornamentų juostos. Centrinį bokštą viršuje užbaigia įmantrus frontonas. Pietiniame prospekto šone įmontuota griežykla. Nors vargonų autorius nėra žinomas, tačiau pagal instrumento kokybę galima spėti apie meistrų profesionalumą.
Instrumentas turi manualinę ir pėdalinę klaviatūras su 12 registrų. Vargonų traktūra pilnai mechaninė. Oro dėžės sklendinės. Vargonų viduje yra trys pleištinės dumplės, išdėstytos trimis aukštais.
Instrumentas nuo pastatymo buvo keletą kartų remontuotas. 2000 m. vargonai buvo dar kartą iš pagrindų remontuoti: pakeista dalis metalinių vamzdžių, sutvarkyta mechanika, perklijuotos vienerios dumplės, suderintas vamzdynas.

ŠILALĖS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOS VARGONAI


Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje išliko 1912 m. žymios Karaliaučiaus firmos Bruno Goebel sukurti vargonai. Kaip ir dauguma Goebel firmos darbų, Šilalės instrumentas yra sumaniai suprojektuotas, sumeistrautas profesionalių meistrų ir liudija apie gerą vargonų firmos vardą. Šilalės bažnyčios vargonai jų sukūrimo metu buvo vieni moderniausių vargonų Šilalės rajone.
Šie vargonai – romantinio stiliaus ir yra vienas didžiausių meistro B.Goebel darbų Lietuvoje. Vargonus puošia didingas, medžio raižiniais išdabintas neogotikinis prospektas. Instrumentas turi dvi manualines ir vieną pedalinę klaviatūras su 22 balsais. Griežykla vargonininko patogumui atskirta nuo vargonų ir atsukta į didžiojo altoriaus pusę. Vargonuodamas vargonininkas sėdi veidu į altorių.
Instrumentas iki mūsų dienų išliko beveik nepakitęs, išsaugojo originalų vamzdyną ir dispoziciją.

Medžiagą pagal dr. Girėno Povilionio straipsnių duomenis parengė Vilma Kasnauskienė